W Senacie o bezpieczeństwie personelu medycznego

Parlamentarny Zespół ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia 19 stycznia 2023 r. zapoznał się ze stanowiskiem Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, która brała czynny udział w opiniowaniu projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Jak podkreśliła przewodnicząca zespołu senator Agnieszka Gorgoń-Komor, raport Rady Ekspertów pokazuje sytuację ochrony zdrowia od innej strony, bo w projekcie ustawy nie mówi się o bezpieczeństwie personelu medycznego. „Szpitale to nie tylko pacjenci i budynki, ale także właśnie personel, narażony podczas pracy na różne niebezpieczeństwa” – podkreśliła. Zauważyła, że eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali zwrócili uwagę, że w projekcie ustawy nie uwzględniono kwestii bezpieczeństwa personelu medycznego. Pracownicy ochrony zdrowia są szczególnie narażeni m.in. na wystąpienie zdarzeń niepożądanych i ekspozycję na materiał biologiczny, zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami, kontakt z toksycznymi lekami i stres. Niebezpieczne warunki pracy skutkujące chorobami zawodowymi, urazami i nieobecnością w pracy stanowią ponadto znaczny koszt dla sektora opieki zdrowotnej (nawet 2% wydatków na zdrowie).

Z głównymi wnioskami dotyczącymi bezpieczeństwa w polskich szpitalach, opracowanymi na podstawie programu certyfikacyjnego, zapoznał uczestników spotkania przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki dr n. med. i n. o zdrowiu Paweł Witt. Jak poinformował, deklaracja „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” została przygotowana na podstawie dyrektywy UE dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia. Zaznaczył, że zmiana procedur, które wpłyną na bezpieczeństwo personelu, jest od początku priorytetem działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. Pod deklaracją podpisało się 63 sygnatariuszy, wymagania techniczne opracował ministerialny zespół ds. bezpieczeństwa szpitali. Certyfikat bezpieczeństwa uzyskały 52 szpitale. W raporcie uwzględniono wyniki analizy przeprowadzonej właśnie w tych placówkach.

Podkreślono w nim, że priorytetem we wdrażaniu norm jakościowych i w ocenie szpitali powinno być zarówno bezpieczeństwo pacjenta, jak i personelu medycznego. W projekcie zmian ustawowych rejestr zdarzeń niepożądanych nie obejmuje zdarzeń dotyczących pracowników medycznych. Tymczasem, jak podkreślili eksperci, po udziale w zdarzeniu niepożądanym, które nie zostało zaraportowane i nie podjęto środków zaradczych, pracownik medyczny może stanowić zagrożenie dla pacjenta.

W raporcie za ważne uznano tworzenie elektronicznych rejestrów zdarzeń niepożądanych, obejmujących zarówno te z udziałem pacjentów, jak i personelu medycznego. Z analizy certyfikacyjnej wynika, że aż 75% szpitali nie ma takiego rejestru w formie elektronicznej.

Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali zwrócili uwagę, że raportowanie wszystkich zdarzeń niepożądanych powinno się odbywać na każdym szczeblu funkcjonowania placówek. Wskazywali też na potrzebę analizy finansowej związanej z zagadnieniami jakości, czyli jakie koszty pociągają za sobą zdarzenia niepożądane.

Przewodniczący Rady Ekspertów dr Paweł Witt poinformował, że w raporcie podkreślono ponadto potrzebę edukacji personelu medycznego w kontekście wdrożenia nowych zasad bezpieczeństwa i jakości. Zaproponowano uszczegółowienie w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, z jakiego zakresu szkolenia dla personelu powinny być prowadzone i z jaką częstotliwością. W opinii ekspertów należy je organizować co najmniej raz na kwartał. Zakres szkoleń powinien dotyczyć m.in. ryzyka ekspozycji na materiał biologiczny, ekspozycji na leki cytotoksyczne, prawidłowych praktyk rejestracji zdarzeń niepożądanych z udziałem pracowników i pacjentów.

Rada Ekspertów stanęła na stanowisku, że bezpieczny szpital musi korzystać z bezpiecznego sprzętu, i zaleciła weryfikację w tym zakresie. Akredytacji nie powinien otrzymać szpital, który zapewnia mniej niż 50% takiego sprzętu. Obecnie 30% akredytowanych szpitali deklaruje, że 15% jego sprzętu można uznać za bezpieczny. Według wytycznych UE docelowo do 2025 r. cały sprzęt zostanie zastąpiony sprzętem bezpiecznym i tylko taki będzie dostępny.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali opracowała formularz dla placówek medycznych, zawierający parametry oceny jakości szpitali. Mogą one być wykorzystane dla zapewnienia bezpieczeństwa w ramach ogólnopolskiej akredytacji szpitali. Zawarto w nim ponad 24 kryteria, oceniające m.in.: monitorowanie bezpieczeństwa personelu medycznego, rejestrowanie działań niepożądanych dotyczących również dotyczących personelu medycznego, procedury związane z zapobieganiem skażeniom lekiem cytotoksycznym, szkolenia w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i jakości oraz wykorzystanie sprzętu bezpiecznego

Na konieczność korzystania tylko z bezpiecznego sprzętu zwracała również uwagę prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Podkreśliła, że zasoby kadrowe nieadekwatne do wymaganych procedur powodują nadmierne obciążenie personelu pielęgniarskiego pracą, co może skutkować częstszymi zakłuciami lub popełnianiem innych błędów.

Z opinią tą zgodził się prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr Piotr Pawliszak. Z przytoczonych przez informacji wynika, że 80% pracowników medycznych uważa, że stosowanie bezpiecznego sprzętu zwiększy także ich bezpieczeństwo. Z kolei praca w systemie 24-godzinnych dyżurów zwiększa ryzyko zakłuć lub innych uszkodzeń ciała personelu. Aż 75% pracowników medycznych w Polsce jako powód zranień wskazuje brak urządzeń zabezpieczających.

Przewodnicząca zespołu senator Agnieszka Gorgoń-Komor zapowiedziała, że podczas pracy nad projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta Senat zwróci uwagę na to, aby zapisy regulacji gwarantowały również bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. „Chcemy czuć się w pracy bezpiecznie, mieć taki komfort, aby nieść pomoc pacjentom. Zależy też nam, by młodzi lekarze nie mieli obaw o swoje bezpieczeństwo i nie zniechęcali się przez to do wykonywania tego zawodu” – podkreśliła.

Źródło: Senat RP

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: