Pielęgniarki systemu nabędą nowe uprawnienia

Do konsultacji publicznych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przewiduje on, że w skład komisji egzaminacyjnej będą mogły wchodzić również osoby posiadające wykształcenie ratownika medycznego, pielęgniarki systemu oraz kwalifikacje ratownika.

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do wymagań zawartych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zapewnienia odpowiedniego składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji uprawnień ratownika.

W projekcie rozporządzenia, z uwagi na trudności w zapewnieniu w składzie komisji egzaminacyjnej lekarzy, zliberalizowano wymagania w tym zakresie. Dotychczas obowiązujące przepisy powodowały konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego komisji a także innego lekarza – jako jej członka. Powodowało to znaczne ograniczenia dla organizatorów egzaminów ze względu na istotne braki lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia.

Resort zdrowia tłumaczy, że biorąc pod uwagę zakres kompetencji posiadanych przez ratownika wydaje się celowe umożliwienie zasiadania w komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, którzy w pełni zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem.

Projekt rozporządzenia wprowadza ponadto nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem. Dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, których zaświadczenie utraciło ważność. Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w ww. jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu. Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało odrębnego wzoru zaświadczenia dla tych osób.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zobacz projekt

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: