Regulamin klubu Lekseek

I. Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” jest określenie zasad i warunków uczestnictwa w Klubie LekSeek, zwanym dalej „Klubem”, w tym w szczególności praw i obowiązków członków Klubu.

2. Organizatorem Klubu jest Firma Agencyjno-Wydawnicza LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000504649, nr NIP 951-23-79-214, nr REGON 147177262, kapitał zakładowy 137.500,00 złotych, adres e-mail: klub@lekseek.com, zwana dalej „Organizatorem” lub „LekSeek”.

3. LekSeek jest wydawnictwem medycznym oferującym klientom publikacje o tematyce medycznej i dotyczącej ochrony zdrowia w formie książek i innych publikacji, w tym ich prenumeraty, a także aktywnie uczestniczącym w naukowych imprezach środowiskowych oraz prowadzącym tematyczne serwisy internetowe.

4. Klub jest organizowany w celu ustalenia zasad promocyjnej sprzedaży towarów lub usług dla stałych klientów, którzy uzyskali prawa członka Klubu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

5. Celem Klubu może być także przekazanie członkom Klubu promocyjnych towarów i usług przygotowanych przez Partnerów Klubu LekSeek (Program Partnerski).

II. Członkowie Klubu

1. Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

2. W ramach Klubu działa Klub Pacjenta oraz Klub Lekarza.

3. Klub Pacjenta zrzesza osoby fizyczne, które nie wykonują zawodu lekarza, zwane dalej „Pacjentami”.

4. Klub Lekarza zrzesza:

  • a.osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi wykonywanie zawodu lekarza,
  • b.osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi wykonywanie zawodu lekarza weterynarii,
  • c.osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód farmaceuty, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi wykonywanie zawodu farmaceuty,
  • d.osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność w zakresie praktyki lekarskiej lub prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej, zwane dalej „Lekarzami”.

5. Jeżeli inaczej nie wynika z treści Regulaminu, postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno Klubu Pacjenta, jak i Klubu Lekarza.