Leki 75+ wypiszą także pielęgniarki

Na stronie Rządowego Centrum legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia umożliwiającego przepisywanie przez uprawnione pielęgniarki bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia.

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie nowego kodu uprawnień dodatkowych oznaczonego literą „S”, w przypadku leków wydanych na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

Dodatkowo zmianie ulegnie sposób wpisywania kodów uprawnień dodatkowych lub kodów tytułów uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy pacjent jest uprawniony na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz jednego z innych uprawnień, wprowadzony zostanie obowiązek wpisania dwóch kodów. Szczegółowy zakres dopuszczalnego zbiegu uprawnień został wyjaśniony w zmienianych niniejszym rozporządzeniem objaśnieniach do załącznika nr 6.

Przewiduje się zatem wyłączenie możliwości zbiegu uprawnień oznaczonych kodami CN, DN oraz WP z uprawnieniem o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze względu na brak faktycznej możliwości zbiegu tych uprawnień.
Zmianie ulega również § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego. Wyłączona zostanie możliwość wpisywania przez osobę wydającą lek kodu uprawnienia dodatkowego, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższa zmiana wynika ze szczególnych przymiotów uprawnienia oznaczonego kodem „S” w stosunku do pozostałych uprawnień dodatkowych. Lek ordynowany bezpłatnie na podstawie art. 43a ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być wypisywany, co do zasady, wyłącznie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (ustawa przewiduje również możliwość przepisywania recept pro auctore i pro familiae przez lekarzy, którzy zaprzestali wykonywania zawodu). Kod uprawnienia dodatkowego „S” wpisany na recepcie niesie za sobą informacje dwojakiego rodzaju:

1) lek został przepisany na rzecz świadczeniobiorcy, który ukończył 75. rok życia;
2) lek został przepisany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Zatem, o ile pierwsza z wymienionych informacji może być ustalona przez farmaceutę na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia świadczeniobiorcy w toku wydawania leku, o tyle druga informacja jednoznacznie ustalona być nie może – złożona przez lekarza lub pielęgniarkę pieczęć nie zawiera informacji, czy recepta została wystawiona w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie wniosła uwag do projektu.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: