OZZPiP o projekcie ustawy o POZ

Bardzo obszerne opisanie działalność lekarza POZ, wskazujące wprost na jego nadrzędną rolę w zespole POZ, stanowi zagrożenie dla samodzielności zawodu pielęgniarki i położnej - uważa Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. W ocenie Związku jest to podstawowa wada tego projektu ustawy.

„Ciągle dość mocno zakorzeniony jest model pielęgniarki (położnej) zdolnej do wykonania tylko zleceń lekarskich. W naszym przekonaniu taki model ustawy będzie skutkował degradacją zawodu pielęgniarki i położnej POZ, bowiem istnieje niebezpieczeństwo, że ich zakresy zadań będą określane wyłącznie jako pomocnicze do zadań lekarskich, tym bardziej że lekarz POZ otrzymuje najmocniejszą role władczą w systemie POZ” - czytamy w opinii.

OZZPiP wskazuje, iż skoro działalność POZ jest oparta na medycynie rodzinnej, to opieka powinna się skupiać przede wszystkim na rodzinie w miejscu zamieszkania. Z tego zatem punktu widzenia powinna być opisywana praca lekarza POZ. Dopiero przy takim modelu ustawy praca pielęgniarki (położnej) POZ może koncentrować się na osobie potrzebującej opieki i leczenia, ale także na promocji zdrowia, profilaktyce, usprawnianiu (rehabilitacji), opieki w chorobach przewlekłych i nieuleczalnych, jak również jej działania mogą obejmować całą rodzinę lub grupę osób (np. matki z dzieckiem).

„Ustawa winna przewidywać różne poziomy opieki pielęgniarskiej np. opieka czasowa w przypadku schorzeń ostrych, opieka pielęgniarska dla osób wypisanych ze szpitala, po zabiegach operacyjnych, w schorzeniach przewlekłych, pielęgniarska pomoc telefoniczna - wylicza Związek.

OZZPiP wskazuje, że w systemie opieki POZ istnieje ogromny potencjał pielęgniarki (położnej), który może i powinien być wykorzystany, a praca tych osób nie może sprowadzać się tylko do wykonywania czynności pomocniczych dla lekarza POZ. „Przykładowo wskazujemy na uprawnienia pielęgniarek z tytułem magistra, specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa, z uprawnieniami do ordynowania leków, środków zaopatrzenia medycznego i wypisywania recept, a nawet z prawem do kierowania na badania. Konieczne jest zatem rozważenie przeniesienia istniejących już zapisów i pomysłów na poziom konkretnych działań, kompetencji i wdrożenia do systemu opieki zdrowotnej oraz zaznajomienia populacji z nowymi usługami”.

Pielęgniarki i położne uważają, że projektowana ustawa o POZ powinna określać oddzielnie rolę każdego członka zespołu POZ. Wyszczególniając członków zespołu POZ powinno wykazać się miejsce udzielanych świadczeń. Wskazać należy, iż praca pielęgniarki (położnej) POZ to praca przede wszystkim w środowisku pacjenta. Jednak model projektowany opieki POZ powinien uwzględniać również, konieczność poświęcenia części czasu pracy w gabinecie (jest to czas potrzebny do uzupełniania dokumentacji, planowania swoich działań, konsultacji z innymi członkami POZ). W konsekwencji finansowanie opieki POZ powinno uwzględniać także ten czas, jako czas niezbędny do prawidłowego wykonywania świadczeń.

OZZPIP wnosi również o wpisanie do projektu ustawy pielęgniarki współpracującej, która winna być systemowo ujęta w tworzonym zespole POZ. "Pielęgniarka współpracująca to osoba, która w ramach systemu opieki POZ zapewnia kompleksowość i ciągłość opieki w zakresie POZ. Pielęgniarka współpracująca to pielęgniarka wykonująca zawód u świadczeniodawcy w ramach opieki ambulatoryjnej (stacjonarnej), z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń POZ" - definiuje OZZPiP.

"Jest powszechnie wiadome, że takie stanowiska pracy funkcjonują w każdym POZ (są to osoby bezpośrednio współpracujące w gabinetach zabiegowych z lekarzami POZ, ale dodatkowo realizują wiele dodatkowych funkcji, np. pielęgniarki te mają ukończone kursy specjalistyczne wykonywania szczepień ochronnych, wykonywania i interpretacji ekg, rko, leczenia ran itp.). Organizacja pracy i funkcjonowania gabinetów POZ (gabinety lekarskie, zabiegowe, pielęgniarskie, punkty szczepień) narzuca konieczność pacy pielęgniarki stacjonarnie w POZ, aby zapewnić kompleksowość, ciągłość i podnieść jakość opieki. W projektowanej ustawie cała ta grupa zawodowa pielęgniarek pracujących w POZ została pominięta, tak jakby osoby te nie funkcjonowały w systemie POZ. To jest wada ustawy, która musi być bezwzględnie poprawiona" - podkreśla OZZPiP.

Pełen tekst stanowiska OZZPiP przesłany w ramach tzw. konsultacji społecznych do ministra zdrowia znajduje się na stronie internetowej związku.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: