Recepta farmaceutyczna

Recepta farmaceutyczna

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta farmaceuta może wydać produkt leczniczy dostępny wyłącznie na zlecenie lekarskie. Fakt ten, aptekarz odnotowuje na specjalnej klasy dokumencie jakim jest tzw. recepta farmaceutyczna, która w takich sytuacjach zastępuje konwencjonalną receptę lekarską. Zasady wystawiania recept farmaceutycznych precyzuje artykuł 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. Zgodnie z aktualnie przyjętymi założeniami, dokument ten powinien zawierać nazwę wydanego leku, dawkę, przyczynę i okoliczności jego wydania, dane personalne i adres pacjenta, a także datę wystawienia oraz podpis i pieczątkę farmaceuty. Należy zaznaczyć, że recepta realizowana jest ze 100-procentową odpłatnością, a sam preparat można wydać wyłącznie w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu jednostkowym, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów z grupy I-R. Warto również pamiętać, że podobnie jak recepty lekarskie, druki recept farmaceutycznych podlegają procesom ewidencjonowania, nad którymi czuwa kierownik placówki.


Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, uprawnionym do wydania leku pomimo braku recepty jest wyłącznie kierownik apteki. Wątpliwości czy wydającym w takiej sytuacji produkt leczniczy może być tylko kierownik apteki czy także każdy uprawniony przez niego magister farmacji, niektórzy eksperci rozstrzygają, że także taki farmaceuta, bowiem celem omawianego przepisu jest ochrona zdrowia i życia pacjentów, a przecież kierownik apteki nie zawsze musi być w niej obecny. Z  całą pewnością do wydania leku na podstawie recepty farmaceutycznej nie jest jednak uprawniony technik farmaceutyczny. Kierownik apteki, który odmówi wydania specyfiku w okolicznościach opisanych w art. 96 ust. 2 i 3, może ponieść odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, lecz także odszkodowawczą, co wielu sytuacjach, teoretycznie może wiązać się z zapłatą zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Tymczasem, powinniśmy pamiętać, że farmaceuta uprawniony do wystawiania dokumentów tej klasy, w chwili wizyty chorego w aptece nie dysponuje ani specjalistyczną wiedzą, historią choroby, niezbędną aparaturą diagnostyczną ani informacją dotyczącą innych leków, jakie w danej chwili może chory może przyjmować.

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: