OZZPiP: zaniechania Ministerstwa Zdrowia doprowadziły do konfliktów na tle płacowym

W ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zaniechania Ministerstwa Zdrowia doprowadziły obecnie do wybuchających w całym kraju konfliktów na tle płacowym w poszczególnych podmiotach leczniczych.

11 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń i Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Edyta Gadomska.

Udział przedstawicieli Ministerstwa był efektem skierowanego w dniu 2 stycznia 2023 r. przez OZZPiP do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego pisma o podjęcie interwencji wobec zaniechań i braku realizacji „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przyjętej Uchwałą nr 124/2019 Rady Ministrów z dnia 15.10.2019, znak RM-111-133-19.

Ogólnopolski Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych we wniosku do Premiera wskazał obszary „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, w których występują  zaniechania i brak terminowej realizacji, m.in.:

  • szczegółowa regulacja kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia; opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem ról i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej lub poszczególnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych; dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych do poszczególnych poziomów studiów (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – obszar ten miał być zrealizowany na bieżąco z terminem  końcowym  2022 r.
  • opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej/poszczególnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych; „Polityka” zakładała w pierwszej kolejności opracowanie standardów organizacyjnych w pielęgniarstwie nefrologicznym, operacyjnym, podstawowej opiece zdrowotnej, stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej, opiece ginekologicznej – obszar ten miał być zrealizowany na bieżąco z terminem  końcowym  2023 r.
  • nie wprowadzenie w sposób kompleksowy norm zatrudnienia tj. brak całościowego określenia liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń medycznych. Liczba i kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych w istotnym wymiarze wpływają na wysoką jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, co potwierdzają badania naukowe prowadzone w tym zakresie
  • wypracowanie przepisów dotyczących zapewnienia odpowiedniej obsady pielęgniarskiej na dyżurze/zmianie gwarantującej optymalną opiekę pielęgniarską i bezpieczeństwo pacjenta; „Polityka” przewidywała podjęcie działań w celu opracowania szczegółowych propozycji zapisów, które zapewnią odpowiednią obsadę na dyżurze i zagwarantują dobrą jakość opieki – termin realizacji tego obszaru wskazano: realizacja na bieżąco do 2022 r.

Przedstawiciele OZZPiP podkreślili, że choć minęło ponad trzy lata, to w wielu obszarach „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” nie zostały zrealizowane żadne, nawet cząstkowe założenia. Gdyby Ministerstwo Zdrowia wywiązało się z przyjętych obowiązków i przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu to być może nie mielibyśmy obecnie tak wielkich problemów z wdrożeniem ostatniej obowiązującej od lipca 2022r. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jeśli te prace zostałyby wykonane w założonym terminie, to z dużym prawdopodobieństwem doszłoby do przygotowania w zupełnie innym kształcie Załącznika do w/w ustawy, który obecnie podzielił pracowników medycznych (w tym pielęgniarki i położne) oraz pracowników działalności podstawowej na grupy zawodowe i przypisał im określone współczynniki pracy. Gdyby Ministerstwo Zdrowia do 30 czerwca 2022 r. określiło kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia i rozpisując je dla poziomu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz dla specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, a następnie te kompetencje wpisano do zakresu obowiązków pielęgniarkom i położnym, które uzyskały prawo wykonywania zawodu to w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych nie doszłoby do tak ogromnych różnic płacowych na poziomie najniższego wynagrodzenia zasadniczego między grupą 2, a grupą 6. Ponadto, zabrakło wprowadzenia do załącznika do ustawy podstawowego wymogu tzw. doświadczenia zawodowego, które powodowałoby automatyczne przeniesienie pielęgniarek i położnych do wyższej grupy zawodowej wraz z latami wykonywania pracy.

W ocenie Związku zaniechania Ministerstwa Zdrowia doprowadziły obecnie do wybuchających w całym kraju konfliktów na tle płacowym w poszczególnych podmiotach leczniczych.

 Dyrektor Edyta Gadomska przekazała informację o stanie realizacji polityki w poszczególnych obszarach. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zobowiązali się przedstawić pisemny raport z realizacji obszarów „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wskazanych przez OZZPiP we wnioskach do Prezesa Rady Ministrów.

 

Źródło: OZZPiP

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: