Będą kolejne rozwiązania dot. systemu monitorowania losów dziecka?

O uszczelnienie systemu monitorowania losów dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zabiega od wielu lat. Do tej pory realizacji doczekały się postulaty RPD o wprowadzenie Książeczki Zdrowia Dziecka – jako państwowego dokumentu medycznego oraz wprowadzenie m.in. przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy, w którym odbył się poród, do przekazania informacji o porodzie położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotowi sprawującemu opiekę nad matką w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Marek Michalak dostrzegł jednak konieczność wprowadzenia kolejnych rozwiązań prawnych.

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z 27 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na brak narzędzi prawnych kontrolujących losy dziecka w przypadku niezgłoszenia się przez rodzica (opiekuna prawnego) do placówki medycznej. Wskazał, że nie regulują tego problemu ani rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (obowiązujące jedynie do końca grudnia 2018 r.) ani rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rzecznik podkreślił, że znowelizowane przepisy miały uszczelnić system ochrony zdrowia dziecka, lecz z praktyki wynika, że wprowadzane zmiany są niewystarczające w sytuacji, w której rodzic (opiekun) nie dokona wyboru lekarza lub nie jest zainteresowany otoczeniem dziecka opieką medyczną. W ocenie Rzecznika należy przedsięwziąć kolejne działania mające na celu lepsze zabezpieczenie dobra dzieci w systemie ochrony zdrowia.

Minister Zdrowia – powołany w MZ Zespół podda szczególnej rozwadze propozycje RPD

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka, Minister Zdrowia poinformował, że kwestie monitorowania losów dziecka od jego urodzenia, która z inicjatywy Rzecznika została uregulowana w obowiązującym rozporządzeniu, zostanie wzięta pod szczególną rozwagę w pracach Zespołu powołanego w resorcie, który opracowuje nową regulacje prawną. Podkreślił, że dyskusji będzie poddany również problem ewentualnych działań ze strony podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (poz), w przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą się z dzieckiem do placówki, a położnej (poz) nie uda się nawiązać kontaktu w celu odbycia wizyt patronażowych.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: