Sejm uchwalił ustawę o POZ

Sejm uchwalił w piątek (27 października) rządową ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Za jej przyjęciem głosowało 229 posłów, 198 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Zgodnie z ustawą, lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia.

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej zakłada:

1. Oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);

2. Objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Praca zespołu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzygającego o sposobie i realizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem. Zespół będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków;

3. Zpewnienie w ramach koordynacji:

  1. opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,
  2. „koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentominformacji o tym procesie; Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej (1 października 2020 r.) zostanie poprzedzone programem pilotażowym, realizowanym do dnia 31 grudnia 2019 r., na podstawie przepisów tzw. „ustawy pilotażowej”;

4. Współpracę POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);

5. Wprowadzenie motywacyjnego systemu finasowania POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się:

  1. budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej,
  2. opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  3. dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.

Efektem proponowanych rozwiązań ma być poprawa organizacji opieki nad pacjentem przy jednoczesnym skoordynowaniu działań z innymi częściami opieki zdrowotnej.

„Stawiamy na koordynację zarówno na poziomie POZ, jak i lecznictwa szpitalnego. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest uzupełnieniem obowiązującej od października ustawy wprowadzającej sieć szpitali” - napisano na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 1

Sortuj komentarze:
5 lat temu
h.steblecka

Sejm uchwalił ustawę- to bardzo dobrze. Ciekawe tylko, czy za tą ustawą uda się poprowadzić dalsze zmiany i czy rzeczywiście coś dalej za tym pójdzie. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to miało miejsce. Nie mniej jednak mam pewne wątpliwości czy jest to w ogóle możliwe i w jaki sposób miałoby się udać wprowadzić w ogóle proponowane przez polityków zmiany bez zwiększenia nakładów pieniężnych z budżetu państwa jakie przeznacza się na ochronę zdrowia i opiekę nad pacjentami. Na dzień dzisiejszy stan finansów prezentuje się fatalnie i jeśli szybko nic nie ulegnie zmianie trudno jest mieć nadzieję na poprawę. A nie mam wątpliwości co do tego, że jest to bardzo potrzebne. I chyba każda osobo zatrudniona w sektorze opieki medycznej podzielać będzie moje zdanie. Każdy musi zdawać sobie sprawę z tego, że medycyna w Polsce chyli się ku upadkowi. Mamy jednej z najgorzej finansowanych systemów ochrony zdrowia w Europie i trudno mieć nadzieję, że będzie można coś poprawić w funkcjonowaniu opieki medycznej jeśli nie poprawi się nakładów pieniężnych jakie są przeznaczane na ten cel. Przecież z pustego i Salomon nie naleje jak to mówią, więc i my pracownicy szpitali czy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej nic nie pomożemy nawet z najlepszymi chęciami, jeśli politycy nie będą nas w tych działaniach wspierać i jeśli nie uda się zapewnić nam właściwego finansowania, które pozwoliłoby należycie opiekować się pacjentami.