Sejm uchwalił ustawę o POZ

Sejm uchwalił w piątek (27 października) rządową ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Za jej przyjęciem głosowało 229 posłów, 198 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Zgodnie z ustawą, lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia.

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej zakłada:

1. Oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);

2. Objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Praca zespołu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzygającego o sposobie i realizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem. Zespół będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków;

3. Zpewnienie w ramach koordynacji:

  1. opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,
  2. „koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentominformacji o tym procesie; Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej (1 października 2020 r.) zostanie poprzedzone programem pilotażowym, realizowanym do dnia 31 grudnia 2019 r., na podstawie przepisów tzw. „ustawy pilotażowej”;

4. Współpracę POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);

5. Wprowadzenie motywacyjnego systemu finasowania POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się:

  1. budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej,
  2. opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  3. dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.

Efektem proponowanych rozwiązań ma być poprawa organizacji opieki nad pacjentem przy jednoczesnym skoordynowaniu działań z innymi częściami opieki zdrowotnej.

„Stawiamy na koordynację zarówno na poziomie POZ, jak i lecznictwa szpitalnego. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest uzupełnieniem obowiązującej od października ustawy wprowadzającej sieć szpitali” - napisano na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 1

Sortuj komentarze:
2 lata temu
h.steblecka

Sejm uchwalił ustawę- to bardzo dobrze. Ciekawe tylko, czy za tą ustawą uda się poprowadzić dalsze zmiany i czy rzeczywiście coś dalej za tym pójdzie. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to miało miejsce. Nie mniej jednak mam pewne wątpliwości czy jest to w ogóle możliwe i w jaki sposób miałoby się udać wprowadzić w ogóle proponowane przez polityków zmiany bez zwiększenia nakładów pieniężnych z budżetu państwa jakie przeznacza się na ochronę zdrowia i opiekę nad pacjentami. Na dzień dzisiejszy stan finansów prezentuje się fatalnie i jeśli szybko nic nie ulegnie zmianie trudno jest mieć nadzieję na poprawę. A nie mam wątpliwości co do tego, że jest to bardzo potrzebne. I chyba każda osobo zatrudniona w sektorze opieki medycznej podzielać będzie moje zdanie. Każdy musi zdawać sobie sprawę z tego, że medycyna w Polsce chyli się ku upadkowi. Mamy jednej z najgorzej finansowanych systemów ochrony zdrowia w Europie i trudno mieć nadzieję, że będzie można coś poprawić w funkcjonowaniu opieki medycznej jeśli nie poprawi się nakładów pieniężnych jakie są przeznaczane na ten cel. Przecież z pustego i Salomon nie naleje jak to mówią, więc i my pracownicy szpitali czy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej nic nie pomożemy nawet z najlepszymi chęciami, jeśli politycy nie będą nas w tych działaniach wspierać i jeśli nie uda się zapewnić nam właściwego finansowania, które pozwoliłoby należycie opiekować się pacjentami.